Rượu mạnh

Trong rượu có sự thông thái, trong bia có sự tự do, còn trong nước lọc thì có vi khuẩn. (Benjamin Franklin)

QUỐC GIA

VÙNG NHO